1
تاریخچه شرکت هواوی از مجال تاسیس تا در حال حاضر

وقتی مایکروسافت نیز نتوانست

پروسه رویش و نگهداری یوزرها سیستم‌عامل‌های گوشی و طبیعتا گوشی‌هایی که این سیستم‌عامل‌ها را دارا هستند از چیزی به اسم فیدبک مثبت تبعیت مینماید .به این مضمون‌ که هر چه فروش گوشی‌های دارای یک سیستم‌عامل خاص بیشتر باشد , توسعه‌دهنده‌های بیشتری برای آن سیستم‌عامل نرم ا

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments